XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. szeptember 28., szombat

Szeptember 28.2Tim 1,3                             (A téves ítélet)

Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.
                                             1Tim 1,12-15
Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára, engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem és erőszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel. Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük én vagyok az első.

Az embernek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének. Ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélné el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz teendő vagy már végrehajtott cselekedetekről. (KEK 1790) Ez a tudatlanság gyakran beszámítható a személyi felelősségnek. Ez történik akkor, amikor "az ember nem fordít elég gondot az igaz és a jó keresésére, és a lelkiismeret a bűn megszokása következtében lassanként szinte megvakul". (II. Vat. Zsinat. GS). Ilyen esetekben a személy felelős a rosszért, amit tett. (KEK 1791) Az erkölcsi ítéletek eltévelyedésének forrása lehet Krisztus és evangéliumának nem ismerése, mások rossz példája, a szenvedélyek uralma, a lelkiismeret rosszul értelmezett autonómiájának követelése, az Egyház tekintélyének és tanításának elvetése, a megtérés és a szeretet hiánya. (KEK 1792). Ha azonban ellenkezőleg, a tudatlanság leküzdhetetlen, vagy a téves ítéletért az erkölcsi alany nem felelős, a személynek nem számítható be az általa elkövetett rossz. Ennek ellenére a tett még rossz, hiány, rendetlenség marad. Fáradozni kell tehát azért, hogy az erkölcsi lelkiismeret megszabaduljon tévedéseitől. (KEK 1793). A jó és tiszta lelkiismeretet megvilágosítja az őszinte hit. Mert a szeretet egyszerre fakad "tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből" (1Tim 1,5): "Minél inkább érvényesül tehát a helyes lelkiismeret, annál inkább tartózkodnak az egyének is, a közösségek is az önkényes döntésektől, s törekszenek arra, hogy az erkölcsiség objektív normáihoz alkalmazkodjanak." (KEK 1794). Szent Pál életében láthatjuk nagyon jól, amint átalakult lelkiismerete. Pál azt mondja 2Tim 1,3-ban, hogy őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok. Ellentmondásnak tűnhet, a Timóteushoz írt első levélben elmondottakkal szemben, ahol bevallja, hogy üldözte az Egyházat, erőszakos ember volt. De ezt is tiszta lelkiismerettel tette, még ha téves is volt a lelkiismerete, hiszen meg volt győződve arról, hogy a keresztények tévelyedtek el hitükben, amikor elkezdtek hinni Jézus Krisztusban. Ezért, mint lelkes, hívő farizeus kiállt az Isten ügyéért. Csak utólag jött rá arra, hogy vak volt, és hitetlenségében tudatlanul cselekedett. Isten és az emberek előtt megbánta rossz cselekedeteit. Miután Pál Krisztussal találkozott minden erőt ráfordított arra, hogy megismerje az igaz tanítást, hogy valóban tiszta és igaz lelkiismerettel szolgálhassa az Istent. Nagyon fontos, hogy mi is állandóan ügyeljünk lelkiismeretünk igaz voltára. Ne gondoljuk azt, hogy mindenképp helyes, hanem legyen gondunk arra, hogy az Evangélium és az Egyház tanításának fényében mindig újra felülvizsgáljuk, és ha szükséges megváltoztassuk.

Feladat a mai napra: Arra törekszem, hogy a „hit titkát tiszta lelkiismerettel” őrizzem meg (vö. 1Tim 3,9), és téves ítéleteimet kijavítsam.