XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. április 20., péntek

Április 20.


ApCsel 9,1-20 (Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. )
Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. Három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” - felelte. S az Úr folytatta: „Kelj fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik. És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.” Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.” Az Úr azonban ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: „Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel.” Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott. Néhány napig ottmaradt Damaszkuszban a tanítványokkal, és máris tanította a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.

A mai, elég hosszú idézet beszámol Szent Pál megtéréséről. Sok mindenről lehetne ezen elmélkedni, ma inkább Ananiás személyére szeretnénk figyelmünket irányítani. Miért vonta be az Úr Ananiást Saul megtérésébe, és mi az ő szerepe ebben? Az elő Jézussal való találkozás indította meg Pálban a megtérést, a feltámadt Krisztussal való találkozás megtapasztalása azonban nem marad csupán személyes ügy, Jézus és Pál között. A személyes hit és bármilyen hit megtapasztalása az Egyházat érinti és az megerősítésére szorul. Pál küldetését nem csak személyesen Jézustól kapta meg, hanem a hit testvérétől is. Ananiás ugyanis fogadja be egyház közösségébe mint igazi testvérként: „Saul testvér, Urunk Jézus küldött,..” Ez bizonyította Pálnak, hogy valóban az Úr Jézus hívta meg. Látjuk azonban, hogy Ananiás számara először nem volt könnyű elhinni és megtenni azt, amit Jézus mondott neki. Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben.” Ha nem maga az Úr küldte volna Saulhoz, talán nem ment volna hozzá, mert felfoghatatlan volt számára, hogy Jézus tanítványainak a legnagyobb üldözője most magában Jézusban hisz és már nem ellenük van, nem üldözi őket. Ananiás mégis engedelmeskedett az Úr Jézusnak és saját szemével győződött meg arról, hogy nincs lehetetlen Isten számára, hogy az, aki legjobban az Egyház ellen támad még Ő is megtérhet, a bűnösök között az első, ahogyan őmaga fogalmazta: „Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük én vagyok az első. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus először is rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre” (1Tim 1,15-16). Kérdezzem meg önmagamtól, hogy mennyire hiszem el azt, hogy minden embert Jézus hív a megtérésre, és azok is fordulhatnak Jézus felé, akik még erősen ellen állnak az Ő hívásának? Mennyire vagyok kész arra, hogy Krisztussal együtt közreműködjek megtérésükben. Jézus, mondd meg nekem, ki számára lehet én Anániás?
Feladat a mai napra: Azért imádkozom, akiről tudom, hogy Jézus és az Egyház ellen cselekszik.