XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. augusztus 24., szombat

Augusztus 24

 Jel 3,14; 22,20-21              (AMEN)

"A laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete.
Aki mindezt tanúsítja, az mondja: „Igen, hamarosan eljövök. Ámen.” Jöjj el, Uram Jézus! Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Ámen.

„Mint a Szentírás utolsó könyve (vö. Jel 22,21), a Credo is a héber "Ámen" szóval végződik. E szó gyakran megtalálható az Újszövetség imádságainak végén. Ugyanígy az Egyház imádságait "Ámen"-nel zárja.” (KEK 1061) „A héber "Ámen" ugyanabból a gyökből származik, mint a "hinni" szó. E szógyök szilárdságot, megbízhatóságot, hűséget fejez ki. Így érthető, hogy miért állítható az "Ámen" Isten irántunk való hűségéről és a mi belé vetett bizalmunkról egyaránt. (KEK 1062) „Izajás jövendölésében található az "igazság Istene", szó szerint "az Ámen Istene" kifejezés, azaz Isten hűséges ígéreteihez: "Mindaz, aki áldást mond magára a földön, az Ámen Istenében mond áldást magára" (Iz 65,16). A mi Urunk gyakran használta az "Ámen" szót (vö. Mt 6,2.5.16), olykor megkettőzve (vö. Jn 5,19), hogy hangsúlyozza tanítása megbízhatóságát és saját, Isten igazságán alapuló tekintélyét. (KEK 1063)
„A hitvallás végső "Ámen"-ja megismétli és megerősíti annak első szavát: "Hiszek". Hinni azt jelenti, hogy "Ámen"-t mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira; teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség "Ámen-"ja. A mindennapok keresztény élete tehát "Ámen" lesz keresztségi hitvallásunk "hiszek"-jére.
"Hitvallásod legyen számodra olyan, mint a tükör. Szemléld magadat benne, hogy lássad, valóban hiszed-e azt, amiről mondod, hogy hiszed. És örvendezz minden nap a hitedben" (Szent Ágoston).“ (KEK 1064)
„Jézus Krisztus maga az "Ámen" (Jel 3,14). Ő az Atya irántunk való szeretetének végső "Ámen"-je; Ő átveszi és tökéletessé teszi a mi Atyának mondott "Ámen"-ünket: "Ahány ígérete csak van Istennek, az Őbenne »Van«; ezért hangzik Általa ajkunkon az »Ámen« Isten dicsőségére" (2Kor 1,20): "Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen" (A kánon utáni doxológia).“ (KEK 1065)
Feladat a mai napra: Elimádkozom az egész hitvallást és minden egyes mondat után tudatosan Ámen-t mondok.