XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. augusztus 26., hétfő

Augusztus 262Pét 1,3-11                      (Arra kaptunk meghívást, hogy Krisztusban éljünk)

Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki saját dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon. Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.

"Ismerd föl, ó keresztény ember, méltóságodat, s miután részesültél az isteni természetben, ne akarj visszatérni régi, alacsonyrendű életedhez. Emlékezz rá, hogy milyen Főhöz tartozol, milyen Test tagja lettél. Emlékezz rá, hogy kiragadtattál a sötétség hatalmából és átvitettél a világosságba és Isten országába." (Nagy Szent Leó) (KEK 1691) A Hiszekegy megvallotta azokat a nagy ajándékokat, melyekkel Isten elhalmozta az embert a teremtés művében s még inkább a megváltás és a megszentelés révén. Amit a hit megvall, a szentségek azt közlik: a keresztények "a szentségek által, melyek által újjászülettek", "Isten gyermekei lesznek" (1Jn 3,1),"az isteni természetben részesülnek" (2Pt 1,4). Fölismervén a hitben új méltóságukat, arra kaptak meghívást, hogy ezentúl Krisztus evangéliumához méltóan éljenek. A szentségek és az imádság révén megkapják Krisztus kegyelmét és Lelkének ajándékait, melyek képessé teszik őket erre az új életre. (KEK 1692) Mit jelent számomra az új élet Krisztusban? Figyelmesen olvassuk a Katekizmus tanítását a következő időszakban, mely lépésről lépésre feltárja előttünk ennek az új életnek szépségét és mibenlétét. Péter apostol egy folyamatról beszél, mely a hitből fakad és az erény gyakorlása által a szeretet gyönyörű gyümölcséig jut el. Nekünk automatikusnak tűnik ez a folyamat, hogy hiszünk és szeretünk. Ám ha átgondoljuk, amit Szt. Péter mond, akkor rájövünk arra, hogy az igazi szeretet, az agapé gyakorlásához tényleg szükséges a hitből fakadó erény, az abból fakadó tudás, a tudásból fakadó önuralom, a jóban való kitartás, a vallásos érzület, és a testvériesség. Egy ívet von Istentől önmagunkon keresztül a mellettünk lévő emberekig, és összhangba, igazi egységbe akar hozni minket. Használjuk az imádság idejét, kérve a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy jobban megértsük a Jézus Krisztusban való életet, ennek tükrében szemléljük saját életvitelünket, és kérjük a segítségét, hogy a megértett igazsághoz alakíthassuk életünket.
Feladat a mai napra: Kiválasztok egy erényt, amit ma különösképpen gyakorolni akarok.