XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. március 15., szombat

Március 14.6. Napi elmélkedéshez:  Mk 5,21-43
Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, és igen kérte: „Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, és sokat kiállt az orvosoktól, mindenét rájuk költötte, de semmi javulás nem mutatkozott, inkább romlott az állapota. Hallott Jézusról, azért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Rögtön meg is szűnt a vérfolyása, érezte testében, hogy meggyógyult. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. A tömeghez fordult: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy tolong körülötted a tömeg, mégis kérdezed: Ki érintett meg?” De ő körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve - mert hisz tudta, hogy mi történt vele - előlépett, leborult előtte, és őszintén bevallott mindent. Ő megnyugtatta: „Leányom, hited meggyógyított. Menj békével, és maradj egészséges!” Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: „Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik.” Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyiségbe, ahol a kislány feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá: „Talita kum”, ami annyit jelent: „Kislány, parancsolom, kelj föl!” A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni. Tizenkét éves lehetett. A nagy csodálkozástól azt se tudták, hová legyenek. De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki se tudjon a dologról, aztán még figyelmeztette őket, hogy azonnal adjanak a kislánynak enni.

Imádságomban ma is követem az 5. nap utasításait. Megpróbálom elképzelni a színteret, és megérezni benne a helyemet? Hol vagyok jelen, kinek személyében, vagy sajátosan vagyok jelen?
Uram, látni szeretnénk Jézust! - A mai evangéliumi részletben Isten emberszerető jóságát szemlélhetjük Jézusban. Milyen komolysággal figyel Jairusra, aki lába elé borul, milyen szelíd szeretettel akarja a vérfolyásából meggyógyult asszonyt biztosítani Isten oltalmazó irgalmáról, és milyen gyöngéd szeretettel fogja meg a kislány kezét, hogy új életre támadjon. Elidőzök abban, ami leginkább megérint engem. Elidőzök Jézus jelenlétében. Tudom-e engedni, hogy ma én legyek az, akivel Jézus jót akar tenni? Talán azzal akarja ezt tenni, hogy figyelmesen meghallgat, vagy érdeklődik irántam és engedi, hogy megérintsem, gyógyulást nyerjek nála, vagy azáltal, hogy eljön hozzám, leül mellettem, megfogja a kezemet és új életet ad nekem. Engedjük meg nekik, hogy ma egészen személyesen szeressen minket.

Feladat a mai napra: Megfigyelem, ma kiben látom meg Jézus engemet szerető arcát? Engedem, hogy szeressen, és ajándékként fogadom, anélkül, hogy azonnal viszonoznám.

Este:Visszatekintés a napra: Szeretettel visszatekintek a napomra, és kérem a Szentlélek kegyelmét, hogy Isten szemével láthassam azt, ami velem történt. Milyen kegyelmet kaptam. Mi érintett meg a mai imádságban, hogyan tapasztaltam Jézus személyemre szóló szeretetét? Tudtam-e engedni, hogy ingyenes ajándék legyen? Milyen késztetéseket érzékeltem magamban? Kérem a Szentlélek segítségét, hogy vezessen el engem Jézushoz, hogy jobban megismerjem, szeressem és kövessem őt.