XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. február 20., péntek

Február 20.ApCsel 3,1-10                 (Jézus Krisztus nevében állj fel és járj!)

Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint épp be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: „Nézz ránk!” Erre rájuk emelte tekintetét, abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban ezt mondta neki: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!” Jobb kezénél fogva fölsegítette, mire annak nyomban erő szállt a lábába és a bokájába. Egy ugrással talpon volt, és tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott és dicsőítette az Istent. Az egész nép látta, hogy jár és dicsőíti az Istent. Amikor ráismertek, hogy ő szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alamizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt.
Milyen szép ez a jelenet! A megváltottak hatalmáról szól, akik képesek Jézus szeretetét és gyógyító erejét tovább nyújtani azoknak, akiknek szükségük van rá. Péter és Jánosról tudjuk, hogy hatalmas változásokon mentek keresztül. János úgy ismerjük, mint aki nagyon érzékeny volt Jézus szeretetére, és Jézus őt egyre mélyebben bele tudta vonni szeretetének titkába. Bár az elején őt is a „mennydörgés fiának” hívták testvérével, Jakabbal együtt (vö. Mk 3,17), aki a legszívesebben az őket nem befogadó Szamariaiakra lehívta volna az égből Isten haragjának tüzét (vö. Lk 9,54). De aztán Jézus keblén és a kereszt alatt állva megszelídült, valamit sokkal mélyebben megértett Jézus szeretetének titkából. Péternek is a lelkes, nagyszájú hősnek, aki még a halálba is követni akarta Jézust, saját gyarlósága és kudarca tanította őt mélyebb hitre. A feltámadt Jézussal való találkozásban mélyen megértette, hogy Jézusnál semmi sem lehetetlen. Nem a kudarcé az utolsó szó, hanem a szereteté, mely mindent képes új életre kelteni. Ezzel a mély meggyőződéssel tudtak e béna ember elé állni, átérezve tehetetlenségét, de azzal a reménnyel, hogy Jézus tud rajta segíteni. Hittek Jézus szavában, amit az utolsó vacsorán mondott nekik: Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,12-14). Péter és János segítségül hívták Jézus nevét, és a béna meggyógyult. Jézus ezt a hatalmat nem csak kiváltságos embereknek adja, hanem mindazoknak, akik saját életükben megtapasztalták a megváltás erejét, akik nem törődnek bele a csalódásba, nem adják fel ott, ahol csődöt mondtak, hanem át tudják adni életük legfájósabb pontjait Jézusnak, hogy ott gyógyulást szerezzen, és megmutassa feltámadásának erejét. Azok az alázatos emberek, amelyek Isten kezében a szeretet hathatós eszközévé válnak, Isten meghosszabbított kezévé a világban.
Feladat a mai napra: Megkérdezem a mai napon Jézustól, hol van szüksége az én hitemre. Kérem őt arra, hogy figyelmes és nyitott tudjak lenni a más emberekkel való találkozásban, hogy rajtam keresztül Jézus tudja őket szeretni, vigasztalni, gyógyítani.