XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. május 27., hétfő

Május 27.Jn 19,25-27                        (Mária anyasága az Egyház szempontjából: teljesen egyesült fiával)
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

„Mária Egyházzal kapcsolatos feladata nem választható el Krisztussal való egységétől, közvetlenül belőle fakad. "Az anyának ez a mély kapcsolata Fiával az üdvözítés művében megmutatkozik Krisztus szűzi fogantatásától egészen a haláláig." Különösen nyilvánvaló szenvedésének órájában: "A Boldogságos Szűz is a hit zarándokútját járta. Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt, meggyötört szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született áldozati Bárány föláldozásába; végül maga Jézus Krisztus a kereszten haldokolva anyául adta őt a tanítványnak e szavakkal: »Asszony, íme a te fiad!«" (vö. Jn 19,26-27)” (KEK 964)
„Mária Fia mennybemenetele után "imádságaival ott állt az Egyház kezdeteinél". Az Apostolokkal és az asszonyokkal együtt ott látjuk "Máriát is, amint imádkozva esdekel a Szentlélek ajándékáért, aki az angyali üdvözletkor őt már beárnyékolta".”(KEK 965)
Mai imádságunkban különösen köszönjük meg Máriának, a Boldogságos Szűz anyaságát, hogy Jézus édesanyja és a mi hitbéli édesanyánk is. Ahogyan nagy alázattal és hittel elfogadta Isten szavát az angyali üdvözletkor, éppen úgy fogadta el Jézus szavát a kereszt alatt: „Asszony, nézd, a fiad!” Fiául fogadta be Jánost szívében. De nem csak őt, mivel Mária megértette, hogy Jézus rábízza mindegyik tanítványát, ezért mindenki az ő gyermeke lett. Mária ilyen módon kiterjeszti anyaságát az Egyház minden tagjára. Ezért is latjuk őt, miként a születendő Egyházzal együtt imádkozik. Köszönjük meg Máriának, hogy máig hűségesen imádkozik velünk és értünk, és anyái szeretettel kíséri életünket, az Egyház életét, és viseli gondjainkat. Fogadjuk ma újra hittel Jézus szavát: „Nézd, az anyád!” és szeretettel fogadjuk be Máriát életünkbe, szívünkbe. 
Feladat a mai napra: A nap folyamán többször fordulok gyermeki bizalommal Máriához, és saját szavakkal mondom el neki, mit jelent számomra, hogy velem van.