XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 30., szerda

Október 30.

2Mak 4,4.7.10-13; 6,6-9                                            (A közjó)

Oniász fölismerte a viszály okozta veszélyt. Ezért elment a királyhoz, ... mert különös gondja volt a nép javára. Látta ugyanis, hogy csak királyi segítséggel érheti utol az ellenséget, másként Simon nem hagyja abba esztelen üzelmeit. … Szeleukosz halálakor Antiochusz vette át az uralmat. Akkoriban Oniász testvére, Jázon, törvénytelen eszközökkel szerezte meg magának a főpapi tisztséget. Mihelyt átvette a hatalmat, Jázon nyomban bevezette testvéreit a görög életmódba. Megszüntette a törvényes rendet, és új, törvényellenes szokásokat vezetett be. Szándékosan épp a vár alatt létesített gyakorlóiskolát, és az előkelő ifjakat arra ösztönözte, hogy görög kalapot viseljenek. Így Jázonnak, ennek a főpapnak nem tekinthető istentelen embernek a mérhetetlen elvetemültsége folytán felvirágzott a hellenizmus, és gyökeret vertek az idegen szokások. ... Nem ünnepelték többé a szombatot, sem az atyáik által rájuk hagyományozott többi ünnepet sem tartották meg. Egyáltalán nem vallhatták magukat többé zsidónak. A havi áldozat bemutatásakor, a király születése napján s a dionüzoszi ünnepeken erőszakkal odahurcolták őket az áldozati lakomára, s arra kényszerítették őket, hogy koszorús fejjel részt vegyenek a bacchanáliákon. …  Akik nem tudták rászánni magukat a görög szokások átvételére, azokat kivégezték.

„Az ember társas természetének megfelelően minden egyes személy java szükségképpen kapcsolatban áll a közjóval. A közjót másképpen nem lehet meghatározni, csak az emberi személlyel való kapcsolatban: „Ne éljetek magatokba gubózva, csak magatoknak, mintha már megigazultatok volna, hanem közösségben összegyűlvén keressétek azt, ami mindenkinek javára szolgál.” (Epistula Pseudo Barnabae 4,10).” (KEK1905) „A közjón "a társadalmi élet azon föltételeinek összességét (kell érteni), melyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy saját tökéletességüket elérjék." (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes, 26, 74.) A közjó mindenki életét érinti. Mindenki részéről okosságot igényel, de még inkább azok részéről, akik a tekintély hivatalát gyakorolják. (KEK1906) Három lényeges elemet foglal magában: „Mindenekelőtt föltételezi a személynek mint ilyennek tiszteletét. A közjó érdekében a közhatalomnak tiszteletben kell tartania az emberi személy alapvető és elidegeníthetetlen jogait. A társadalom köteles engedélyezni minden tagjának, hogy megvalósítsa saját hivatását. Különösen is a közjóhoz tartoznak a természetes szabadság gyakorlásának föltételei, amelyek elengedhetetlenek az emberi hivatás teljes kimunkálásához: ilyenek a jog "a saját lelkiismeret helyes szabálya szerinti cselekvéshez, a magánélet védelméhez és az igaz szabadsághoz vallási téren is". (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes, 26.)” (KEK1907). A Makkabeusok könyve bevezet minket az IV. Antiochusz (Kr. e. 175-163) uralkodása idejébe. Alatta kezdődik meg a görög szokások átvétele, amelyhez maga a zsidó tekintélyek is hozzájárultak: mint Jázon, a főpap, aki bevezette testvéreit a görög életmódba. Nem tartották tiszteletben az emberi személy alapvető és elidegeníthetetlen jogait, mint a vallási szabadságot. Azóta már sok mindenben fejlődött az emberiség, de azt kérdezhetjük, vajon mindenütt a világon, minden országban biztosítva vannak az emberi személy alapvető jogai? Hogyan érint minket az, hogy manapság sokan üldözést szenvednek a vallási hovatartozásuk miatt?

Feladat a mai napra:Közösségben összegyűlvén keressétek azt, ami mindenkinek javára szolgál.” Elgondolkozom azon, miben járulhatok ma hozzá a közjóhoz.