XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2013. december 23., hétfő

December 23.Hétfő, dec.23.                    Lk 1,64-68-79                 ("Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!")
Apjának, Zakariásnak, pedig nyomban megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, megszólalt és magasztalta az Istent.  „Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét. Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában. Ahogy mondta a szent próféták szájával ősidők óta: megmentett minket ellenségeinktől és gyűlölőink kezétől, hogy irgalmazzon atyáinknak, és megemlékezzék szent szövetségéről. Az esküről, amelyet atyánknak, Ábrahámnak esküdött, hogy majd megadja nekünk, hogy az ellenség kezéből kiszabadítva, félelmet nem ismerve szolgáljunk neki, szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján. Téged pedig, fiú, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját, hogy az üdvösség ismeretét add népének bűnei bocsánatára, Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket a napkelet a magasságból, hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.”

„Isten úgy mutatja meg magát, hogy emlékeztet mindenható, jóakaratú és szabadító tettére annak történelmében, akihez szól: "Én ..., aki kivezettelek téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából" (MTörv 5,6). Az első szó tartalmazza a Törvény első parancsolatát: "Uradat, Istenedet féljed, és neki szolgálj ... Ne menjetek idegen istenek után." (MTörv 6,13-14) Isten első fölszólítása és jogos követelése, hogy az ember fogadja el és imádja Őt.” (KEK 2084)
„Az egy és igaz Isten elsősorban a maga dicsőségét nyilatkoztatja ki Izraelnek. Az ember hivatásának és igazságának kinyilatkoztatása Isten kinyilatkoztatásához kötődik. Az ember hivatása, hogy kinyilvánítsa Istent egy olyan cselekvésmóddal, ami megfelel "Isten képére és hasonlóságára" teremtett voltának (Ter 1,26): „Nem lesz soha más Isten, ó Trifón, és nem is volt kezdettől fogva ... rajta kívül, aki megteremtette és elrendezte a mindenséget. Mi nem gondoljuk, hogy a mi Istenünk különbözik a tiétektől. Ő ugyanaz, mint aki atyáitokat kihozta Egyiptomból "hatalmas kézzel és kiterjesztett karral". Nem más Istenben reménykedünk - hiszen nincsen -, hanem ugyanabban, akiben ti reménykedtek, Ábrahám, Izsák, Jákob Istenében” (Szent Jusztinosz).“ (KEK 2085)
„Az első (parancsolatban) benne foglaltatik a hit, a remény és a szeretet parancsa. Mert amikor Istenről azt mondjuk, hogy mozdulatlan, változhatatlan, örökké ugyanaz, hűséges, helyesen valljuk azt, hogy Ő minden hamisság nélkül való; ebből következően szavai alapján teljes hittel kell tekintélyét elfogadnunk. Aki pedig az Ő mindenhatóságát, kegyességét, jóságát, jótéteményeit szemléli, megteheti-e, hogy nem belé veti minden reményét? Ha pedig jóságának és szeretetének ránk áradó gazdagságát nézi, megteheti-e, hogy nem szereti Őt? Innen fakad a bevezetés és a záradék, mellyel a Szentírásban Isten akkor él, amikor parancsolatait adja: Én vagyok az Úr!” (KEK 2086)
Ma Zakariás imádságát imádkozva abban segíthet nekünk, hogy az első parancs lelkületébe beletaláljunk, hogy a szeretet nem csupán parancs, hanem az ember válasza Isten iránti végtelen szeretetére. Szeretetből szolgáljunk neki, és nem félelemből: „félelmet nem ismerve szolgáljunk neki, szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján.” Köszönöm, Uram, hogy mindennap szolgálhatok Neked. Add, hogy a ma az utolsó karácsonyi előkészület is az irántad való szeretetemnek a kifejezése legyen.
Feladat a mai napra: A mai tennivalóm közben próbálok Istenhez fordulni és neki mondani: „Uram, ezt neked szeretetből teszem.”