XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. április 27., csütörtök

Április 27.Jn 3,31-36 (Isten szeretetében hinni)

„Aki felülről jön, az mindenkinek fölötte van. Aki a földről való, az földies és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből jött, azt tanúsítja, amit látott és hallott, de tanúságát nem fogadja el senki. Ám aki elfogadja tanúságát, bizonyítja, hogy Isten igazmondó. Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket, amikor adja. Az Atya szereti a Fiút, s mindent a kezébe adott. Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.”

Ebben az evangéliumi részben élesen külön válik a fönt és a lent, ahogyan más helyen a sötétség és a világosság. Mindez Jézus köré csoportosul, aköré a Jézus köré, aki fölülről jön. A mi Atyánk a mennyekben van, ahonnan Jézust, egyszülött Fiát küldte a világba, a földies gondolkodású emberekhez, hogy minket a mennybe vezessen. Isten minden hatalmat Jézusnak adott annak érdekében, hogy hirdesse az örök életre vezető igazságot, kinyilatkoztassa azt, hogy Isten a szeretet, és aki hisz Őbenne, annak örök élete van. Isten szabadságot adott: az ember választhat, aki hisz a Fiúban, annak örök életet ad, aki nem hisz, az elveszíti az életet, és Isten haragját vonja magára.Jézusban hinni azt jelenti, hogy elfogadom az Atyát és az Atya szeretetét. Egyedül Őrá hagyatkozom és a régit elengedve, szakítva a földies gondolkodással, és értékekkel igyekszem megválni a „test szerinti” élettől. Mert „aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt” (Róm 8.8). „Újuljatok meg gondolkodástok szellemében és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett.” (Ef 4,23-24). Jézus azt mondja, hogy ha hiszünk abban,aki őt küldte, az tetszik Istennek. A hit felülről jövő ajándék. Az emberi oldalról azonban egy alapvető döntés szükséges, az hogy alávessük magunkat Jézus akaratának, hagyjuk, hogy a Szentlélek erejében működjék, és kibontakozzék bennünk. Amikor hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, én is részesülök az ő isteni természetében. Hiszek abban, hogy Isten a Szeretet, és hogy általa szeretett vagyok. Ezt a lelkületet ápoljuk magunkban, imáinkban és a vele való egyre tudatosabb együttlétben. „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt.” (Fil 2,5). Jézus mondja a főpapi imájában „én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem”. Isten bennem van! A Vele való szeretetkapcsolatom gyakorlása a hit szerinti élet. Erre hív Jézus, aki mindhalálig hűséges ígéretéhez, és a benne hívőnek örök életet ad.

Feladat a mai napra: Megvizsgálom,miben kell változnom ahhoz, hogy a régi emberből új emberré legyek.