XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. január 6., hétfő

Január 6.Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6, Mt 2,1-12                          (S lám, a csillag vezette őket)
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie.  „Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Ma, amikor Epifániát, Urunk megjelenését ünnepeljük, elgondolkodhatunk azon, hogy milyen üzenetet tartalmaz ez az ünnep családjaink számára. Az Evangélium a napkeleti bölcsek történetét tárja elénk. Elképzelhetjük, ahogy napkeleten figyelték a csillagok állását, és felbuzdultak azon, hogy három fontos csillag találkozni fog és egy nagyon rendkívüli jelenség lesz az égen. A bölcsek tudták, hogy ez a csillagállás egy különleges személy születését jelzi. Elmentek tehát Heródes királyhoz, több száz kilométert tettek meg azért, hogy lássák a gyermeket, és hódoljanak neki.
Útjuk eléggé kalandossá vált, kiderült ugyanis, hogy nem Heródes királynak születik gyermeke. De Heródes is látni akarta ezt a gyermeket, és azért elküldte őket, hogy tudakozódjanak a gyermek felől, és neki is jelentsék, amit tapasztalnak. „És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot látva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses-zsákjukat és ajándékokat adtak neki... Mivel álmukban utasítást kaptak arra, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.” Mit jelenthet mindez egy család életében?
Nemde egy család is hasonlít a három bölcsre, akik megláttak egy csillagot, és együtt követik azt? Egy házaspár számára a csillag a családalapítást, az üdvösség közös elérését jelképezheti. A gyermekek pedig követik szüleiket, míg meg nem látják a saját csillagukat, amit követniük kell. A csillag pedig Jézushoz és anyjához, Máriához vezeti őket. Minden család célja a Jézussal való találkozás, a Szentháromság egy Istennel és Máriával, valamint az összes szentekkel közösségben lenni már itt a földön is és a mennyben is. Útjuk során azonban a családok is sokszor találkozhatnak különféle Heródesekkel, akik kihasználni, bűnre csábítani akarják őket. Ezért nagyon fontos, hogy a család minden tagja hűségesen kövesse azt a csillagot, amelyet napkeleten, ill. kezdettől fogva felkelni láttak. Sose térjünk le arról az útról, amit Isten nekünk mutatott. Csak így érhetjük el a célt, az örökkévaló boldogságot és közösséget.
Feladat a mai napra: A hozzám közelállókkal beszélgetek arról, hogy mi a közös csillagunk, melyet nehézségek esetén is követnünk kell.