XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2021. október 26., kedd

Október 26.

 Mk 1,40-42                      (Uram, ha akarod, megtisztíthatsz)

Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.

 

Gyönyörű jelenet ez a találkozás Jézus és a leprás között. A leprás odajött Jézushoz, térdre borult előtte és kérlelte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Micsoda alázatról tanúskodik ez a kérés! Nem unszolja Jézust, nem parancsolgat neki, hanem teljesen átengedi Jézusnak a döntést: Ha akarod, ha úgy gondolod, hogy jó nekem, ha te is úgy szeretnéd,... akkor megtisztíthatsz. Kérésében azonban kifejeződött, hogy ez a szíve legmélyebb vágya, hogy megtisztuljon, és megint „normális” életet élhessen. Jézus teljesen meghatódott ezen a megszólításon: megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Hogyne akarná Jézus is azt, amire az ember a legmélyén vágyik? Legmélyebb és legőszintébb vágyainkat Istentől kaptuk, egyúttal Isten legmélyebb vágyai felénk. És azt az üzenetet tartalmazzák, hogy Ő akarja őket betölteni. Ez látszik, amikor Márk arról tanúskodik, hogy Jézusnak megesett rajta a szíve. Mert Jézus mélyen átérezte a leprás belső nyomorúságát és sóhajtozását. Olyan kemény sorsban volt része a lepra miatt, kitaszított az emberi közösségből. Micsoda szenvedést jelent ez a kitaszítottság az ember számára! Isten jól tudja, hogy az ember szíve mélyén micsoda fájdalmak, szorongások vannak. Nem akarja őket. Az ember legnagyobb nyomorúsága azonban az, ha még Istennel sem mer vagy tud közösségben élni, ha nem bízik Istenben. Isten csak arra vágyik, hogy osszuk meg vele és engedjük meg neki, hogy nekünk is kimondhassa: akarom, tisztulj meg, vigasztalódj meg, gyógyulj meg! és igéje rajtunk is valóra váljék.

Feladat a mai napra: Elmondom Jézusnak legmélyebb vágyaimat és olyan bizalommal és alázattal próbálom kérni az ő segítségét, mint a leprás: „Ha akarod, megtisztíthatsz.”

2021. október 25., hétfő

Október 25.

 Mt 8,5-10.13                    (Csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám)

Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: „Uram - szólította meg -, szolgám bénultan fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” „Megyek és meggyógyítom” - felelte neki. A százados ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! - elmegy, a másiknak: Gyere ide! - odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! - megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. […] A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult.

 

Az elmúlt hetekben azon elmélkedtünk, amint Isten, igéjén keresztül teremtett és éltet minket, tanít, célt és értelmet ad nekünk és szeret minket. Ezen a héten folytatni szeretnénk egy újabb aspektussal: Igéjén keresztül meggyógyít és igazzá tesz minket. Amint már tudjuk, Isten igéje cselekvő szó. Hány ember volt Jézus idejében is, aki mindenféle betegségben szenvedett. Az evangéliumok több helyen is beszámolnak arról, hogy Jézus „bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget” (Mt 9,35). Gyógyítása legtöbbször együtt járt az igehirdetéssel. Az emberek sokasága a Jézussal való találkozásban megtapasztalhatta, hogy Jézus egyetlen szava elég ahhoz, hogy egész életük megújuljon. Egy feltétele van ennek: a hit. Így történt a kafarnaumi századossal, akinek szolgája lebénultan feküdt otthon. Jézus készen állt arra, hogy azonnal elmenjen vele és meggyógyítsa a szolgát, de a százados tiltakozott és azt mondta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!” Jézus nagyon elcsodálkozott a századosnak a hitén, hiszen római volt, még nem is zsidó származású vagy prozelita. Mégis jobban hitt és bízott Jézusban, mint sokan a zsidók közül. Ezért azt mondta a századosnak: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult. Isten igéjének hatalma van. Hatalma van újjáalkotni az embert, ha ez az üdvösségére szolgál. A kérdés az, hogy hiszek-e Jézusban annyira, hogy csodát tehessen az én életemben is?

Feladat a mai napra: Gyakorlom és kérem az imádságban a Szentlélektől, hogy erősítse meg a hitemet, hogy ezen a héten Jézus bennem is csodát tehessen.

2021. október 24., vasárnap

Október 24.

 Jer 31, 7-9; Zsid 5, 1-6; Mk 10, 46-52

Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Sokan leintették őt, hogy hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: „Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Jézus megállt és megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre odahívták a vakot, ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj föl, hív téged!” Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá. Jézus megszólította és megkérdezte: „Mit akarsz, mit cselekedjek neked?” A vak azt felelte neki: „Mester! Hogy lássak!” Jézus erre azt mondta neki: „Menj, a hited meggyógyított téged.” Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton.

 

A mai vasárnapi evangéliumban Jézus gyógyításai közül az egyik legismertebbről hallunk: a jerikói vak meggyógyításáról. Ismerjük a történetet, de vajon a részletek nem kerülték-e el a figyelmünket? Mi talán látunk a szemünkkel, de könnyen lehet, hogy másmilyen „vakságunk” van. Mindig ahhoz kell fordulnunk, aki segíteni tud rajtunk. Bartimeus ezt tette. Ül az út szélén, majd érzékeli, hogy egy nagyobb csoport közeledik feléje az úton. Amikor megtudja, hogy Jézus jön a csoporttal, kiáltozni kezd: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Bartimeus ezzel a megszólítással – „Dávid fia” – elismeri, hogy Jézus a Messiás. Nem a gyógyítást kéri Jézustól, hanem a könyörületet. A többiek csitítani próbálják, de ő annál hangosabban kiált. Vajon mi hogyan szoktunk Jézushoz szólni? Mi sem látjuk őt, de hisszük, érezzük, hogy közel van. Milyen kéréssel fordulunk hozzá? Fontos, hogy mi is először Jézus irgalmát kérjük, mielőtt még konkrét dolgot kérnénk Tőle. Megtapasztalhatjuk, hogy vannak hangok, amelyek minket is el akarnak hallgattatni. Ez a hang nem csak külső, de belülről megszólaló hang is lehet. Olyan gondolataink támadhatnak, mint például „nem érdemes folytatni az imádságot”, vagy „Jézus nem fog rám figyelni” stb. Ha ilyen „hangot” hallunk, még állhatatosabban, még kitartóbban kell Jézushoz fordulnunk.

Jézus meghallja Bartimeus kiáltását és reagál rá. A körülötte lévőket kéri, hogy hívják oda Hozzá. Velünk is előfordulhat, hogy először nem közvetlenül szólít meg Jézus, hanem mások által bátorít a közeledésre. Bartimeusnak ezt a biztatást nem kell kétszer mondani. Azonnal felugrik és Jézushoz siet. Új erőt kapott. Most Jézus személyesen kérdezi meg tőle: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” Nekünk is személyesen kell elmondanunk, hogy mit kérünk Jézustól. „A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Jézus szavára visszanyerte a látását. Arra sem volt szükség, hogy Jézus megérintse őt, mint más esetben tette. Jézus szavának gyógyító ereje van! Ha hitünkkel elfogadjuk, meggyógyulunk lelki bajainktól. Tisztán fogunk látni, és Bartimeushoz hasonlóan követni fogjuk Jézust.

Feladat a mai napra: Arra figyelek, mi tart vissza attól, hogy Jézushoz menjek és Vele legyek. Kitartóan, állhatatosan végzem imádságomat.