XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 24., csütörtök

Augusztus 24.Lk 11,29-32                       (Az Emberfia  jel lesz e nemzedéknek)
Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jónásnál.

Jézus ebben a szentírási szakaszban a jel kérdésében foglal állást. Már előtte (a hétfői szakaszban) hallottuk, hogy az emberek jeleket kértek Jézustól: „Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle.” Azért nevezi gonosznak ezt a nemzedék, mert ahelyett, hogy figyelnének Jézus szavára, örömhírére, és jól értelmeznék tetteit, rendkívüli jeleket kívánnak, bizonyítékokat saját tetszésük szerint. Jézus közli velük, hogy csak egy jelet fognak kapni: „Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek.” Arra utal itt Jézus, hogy ő maga a jel, és ezzel megtérésre hívja az embereket, hogy elfogadják ezt a jelet, ahogyan dél királynője hallgatott Salamonra és a niniveiek Jónásra. Talán mi nem azokhoz tartozunk, akik különleges jeleket kérnénk Jézustól, ahhoz, hogy higgyünk benne. De még is érdemes újra és újra megvizsgálnunk, milyen elképzeléseink vannak, Isten és Jézus útjairól, cselekvéseiről. Ha Isten nem teszi meg, amit kérünk tőle, hogyan reagálunk? Meginog-e a hitünk? Isten bennünket is megtérésre hív meg ma, hogy forduljunk egész szívvel hozzá és higgyük, hogy ő nagyobb mindennél, nagyobb mindenkinél, nagyobb nálunk.
Feladat a mai napra:  Figyelek a jelekre, amelyeken keresztül Isten szól hozzám a mai napon.

2017. augusztus 21., hétfő

Augusztus 21.Lk 11,14-20                       (Közel van hozzátok az Isten országa)
Egy alkalommal kiűzött egy néma gonosz lelket. Amikor a gonosz lélek kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott. De néhányan így vélekedtek: „Beelzebullal, a gonosz lelkek fejedelmével űzi ki a gonosz lelkeket.” Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle. De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: „Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Beelzebul segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket. Ám, ha én Beelzebul segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok. De ha én az Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.

Lukács evangélista röviden beszámol arról, ahogyan Jézus „egy alkalommal kiűzött egy néma gonosz lelket”. A gonosz lélektől való szabadulás után a néma már nem néma, hanem képes beszélni. Érdemes végiggondolni, milyen gonosz lélek lehet ez, amely némaságot okoz. Isten minden némaságtól meg akarja szabadítani az embert. Jézusnak is van hatalma a gonosz lelkek fölött. A tényt, hogy ezt a hatalmát Istentől kapta, külön is ki akarja emelni az evangélista. Ezért nem magát a csodát állítja előtérbe, hanem az arra való  reakciókat és Jézus válaszát arra a vélekedésre, miszerint nem Isten segítségével, hanem Beelzebullal, a gonosz lelkek fejedelmével űzi ki a gonosz lelkeket. Jézus rámutat arra, mennyire logikátlan és téves a véleményük: Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? És ha Jézus Beelzebul segítségével űzi ki a gonosz lelkeket, mindenki más is –saját fiaik úgyszintén -, Beelzebul segítségével tenné ezt. Jézus cselekvése mögött viszont Isten hatalma áll, és Isten országának a jele, ahol a sátánnak és a gonosz lelkeknek már nincs hatalma. De ha én az Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa. Erősödjön meg bennünk Jézus hatalmában való bizalmunk.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, mi akadályoz meg abban, hogy beszéljek valakivel vagy megszólítsak valakit? Kérem, hogy Jézus szabadítson meg ettől az akadálytól.

2017. augusztus 20., vasárnap

Augusztus 20.Péld 4,10-15.18-27; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Imádságomat elkezdem a Szentlélek segítségül hívásával. Felszítom magamban a Jézusba vetett hitet és kérem, hogy szóljon hozzám és érintsen meg engem igéje által. Aztán elolvasom a napi idézetet.
Jézus rámutat a tettek fontossága. Az eddig elhangzott a hegyi beszédben tettekre kell váltani. Jézus meghív arra, hogy építsük életünket szilárd alapra. Azt mondja: „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” Életünket érdekeli Jézust, hogy ne törjön össze az élet kihívásai alatt, hanem, hogy kitartson. Ahhoz kell, hogy napról napra igyekezzünk élni Isten szavai szerint. Róger testvér, a Taizé közösség alapítója, mondta, „Éld meg, amit értettél az Evangéliumból, bár kevés, de éld meg!” Tudnunk kell, hogy ez marad mindennapi feladatunk. Sohasem mondhatjuk, már élek az minden egyik Jézus szavai szerint. Úton vagyunk, de fontos, hogy ma kezdjük a mai Isten szava tettekre váltani. Mert ha jönnek majd a nehézségek, az élet viharai, csak a már megélt szavak fognak hordozni minket.
Gondolkodjunk el most azon, hogy mit akar nekem ezzel mondani? Mire akar esetleg rátapintani saját életemben?... Halljuk meg Jézus bátorító üzenetét: Éld meg szavamat. Építsd fel életed nem összetörlő alapra.
Mi következik számomra ebből? Milyen következő lépésre indít engem? Ha Jézus igazán megérintette lelkemet, nem tudom elrejteni örömömet. Hálatelt szívvel és gyermeki bizalommal váltsuk tettekre és osszuk meg örömünket másokkal.
Feladat a mai napra: Szent István király közbenjárására kérjük, hogy Isten szavát egyre jobban tettekre váltsuk életünkben.

2017. augusztus 19., szombat

Augusztus 19.Lk 11,9-13                         (kérjetek és kaptok)
Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

Milyen komoly Jézus számára ez a felszólítás: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Isten számára olyan értékes az ember, hogy odafigyel rá. Jézus mindig újra meg akar minket erősíteni hitünkben, hogy az Atya jóságos. Hiszen, ha már az ember is jót tud adni gyermekeinek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Miért pont a Szentlelket adja nekünk? Néha az lehet a benyomásunk, hogy nem is a Szentlélekre, mint inkább valami másra van szükségünk, pl. anyagi biztonságra, jólétre, vagy társra, szeretetre, elfogadásra,... Isten azonban a Szentlelket akarja nekünk adni, mert a legnagyobb jó nem az anyagi jólét, a dolgok, amiket kapunk, vagy a személyek, akikkel együtt vagyunk, hanem, hogy életünk célba érjen, hogy ki tudjunk bontakozni személyes hivatásunkban, szeretni és szolgálni tudjuk azokat, akiket mellénk ad, és így megtaláljuk az utat az igazi boldogságba. Ebben azonban csak a Szentlélek tud nekünk segíteni. Ő személyesen ismer minket és ismeri a boldogságunkba vezető utat. Mit nem tenne szívesebben, mint hogy elvezessen bennünket oda? Kérjük hát mennyei Atyánkat, hogy küldje el nekünk Szentlelkét, keressük útjait és zörgessünk, míg ajtót nem nyitnak nekünk.
Feladat a mai napra: Mire van mostanában leginkább szükségem? Kérem az Atyát, hogy küldje el nekem a Szentlelket, hogy ő vezessen engem.

Kapcsolatfelvétel, elmélkedések megrendelése, imaszándék, jelentkezés programokra

Név

E-mail *

Üzenet *

Látogatók száma