XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. április 7., csütörtök

Április 7.ApCsel 13,14-16.23.26-38                                              (A föltámadás értelme)
Antióchiában egy szombaton bementek a zsinagógába és leültek. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk ezzel a kéréssel: „Testvérek, férfiak! Ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek!” Ekkor Pál szólásra emelkedett, kezével csendre intett, és beszélni kezdett: „Izraelita férfiak és ti istenfélők, figyeljetek! Ígéretéhez híven Dávid utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltóul Jézust. Testvérek! Ábrahám nemzetségének fiai és ti istenfélők! Ennek az üdvösségnek a híre nekünk szólt. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték el, hanem ítéletükkel beteljesítették a próféták szavát, amelyet szombatonként mindig felolvasnak. Bár semmi halált érdemlő bűnt nem tudtak róla, mégis halálát kérték Pilátustól. Miután így minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról és sírba tették. De Isten feltámasztotta a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi azt az ígéretet hirdetjük nektek, melyet az Isten az atyáknak tett, amint azt ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárban megírva: Fiam vagy, ma nemzettelek.
Azt pedig, hogy feltámasztja a halálból, úgyhogy nem tér többé vissza az enyészetbe, így mondta meg: ... Nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet. Akit feltámasztott Isten, az nem látott rothadást. Tudjátok meg hát, testvérek, hogy általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek.

„Föltámadása megerősíti Jézus istenségének igazságát. Ő maga mondta: "Amikor majd magasba emelitek az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy Én Vagyok" (Jn 8,28). A Megfeszített föltámadása bizonyítja, hogy ő valóban az "Én Vagyok", az Isten Fia, maga Isten. Szent Pál magyarázhatta a zsidóknak: "És mi azt az ígéretet evangelizáljuk nektek, amit az atyák Ígéretként kaptak, mert ezt teljesítette be Isten az ő fiaiknak, amikor nekünk föltámasztotta Jézust", ahogy a 2. zsoltárban írva van: Az én Fiam vagy te; én ma nemzettelek téged" (ApCsel 13,32-33). Krisztus föltámadása szorosan kapcsolódik Isten Fia megtestesülésének misztériumához. Isten örök terve szerint ennek beteljesedése.” (KEK 653) Bár igaz, hogy az evangélisták Jézus feltámadása után és a feltámadás fényében írták meg evangéliumait, mégis megpróbálták hűségesen visszaadni Jézus működését és szavait. Látjuk, hogy Jézus földi élete alatt kevesen voltak, akik Jézus istenségét ismerték fel és hittek benne. Ezzel kapcsolatban Keresztelő szent János, Péter apostol és Natánael hitvallomását kell kiemelni (vö. Jn 1,34; Mt 16,16; Jn 1,49), vagy a százados szavait a kereszt alatt: „Ez az ember valóban Isten Fia volt.” Isten ajándéka a Jézus istenségébe vetett hit, amelyet Isten mindenkinek meg akar adni. Főként az evangélium hirdetése által adja meg, az apostoloktól kezdve a mai napig. Amikor Pál hirdette az evangéliumot, ahogyan a mai idézet mutatja, mindig Jézus földi életéről és feltámadásáról beszélt, és a zsidó hallgatóság számára az ószövetségi jövendölésekre támaszkodva magyarázza, hogy Jézus valóban Isten Fia volt. Gondolkozzunk ma azon: miért hiszek Jézus istenségében, és hogyan vallom meg Jézust mások előtt?
Feladat a mai napra: Ma tanúskodok Jézus Krisztus mellett.