XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. április 9., csütörtök

Április 9.ApCsel 3,11-26               (miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből vagy jámborságunk folytán értük volna el)

Mivel nem tágított Péter és János mellől, odagyűlt köréjük csodálkozva az egész nép az úgynevezett Salamon-csarnokba. Amikor Péter ezt látta, beszédet intézett a néphez: „Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen, miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből vagy jámborságunk folytán értük volna el, hogy ez járni tudjon? Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsőítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Megtagadtátok a szentet és igazat; arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Mert hittel segítségül hívtuk a nevét, erőt öntött ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A tőle való hit visszaadta neki épségét mindannyiótok szeme láttára. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Ám az Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt Megváltót, Jézust, akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent prófétái ajka által. Mózes ezt mondta: „Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond majd nektek!”  „Azokat, akik nem hallgatnak erre a prófétára, irtsátok ki a népből.” - A többi próféta is, Sámueltől kezdve mind, akik utána szóltak, megjövendölték ezeket a napokat. Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek a fiai, amelyet az Isten atyátokkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: A te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. - Az Isten elsősorban nektek támasztotta szolgáját, hogy megáldjon titeket, s így mindegyikőtök elforduljon a bűntől.”

Az emberek elvoltak a bámulattól, hogy ez a két férfi, Péter és János, ilyen nagy csodát tudott tenni ezzel a béna emberrel. Péter felhasználja a lehetőséget arra, hogy felvilágosítsa őket arról, honnan is eredt ez az erő: „Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen, miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből vagy jámborságunk folytán értük volna el, hogy ez járni tudjon? Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsőítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok. Kristály tisztán megmondja nekik Péter, hogy nem a saját erejükből tették ezt a csodát, s nem is a jámborságukból kifolyólag érték el, hanem egyedül a Jézus Krisztusba vetett hitükből. Mert hittel segítségül hívtuk a nevét, erőt öntött ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A tőle való hit visszaadta neki épségét mindannyiótok szeme láttára. Mennyi alázat mutatkozik meg bennük! Hiszen lehetett volna okuk rá, hogy büszkélkedjenek ez ember gyógyulásával. Mégsem teszik, hanem pontosan tudják, hogy nem a maguk erejéből tették ezt a csodát, hanem azért, mert Jézus Krisztus, a Szentlélek által felruházta őket hatalommal. Péter szemük elé tárja Jézus Krisztus személyét a Szentírás tanítása által és igaz bűnbánatra szólítja fel és vezeti el őket. Ebben a részletben is láthatjuk, hogy mennyire fontos jól ismernünk a Szentírás tanítását. Az apostolok ismerték a Szentírást, olvasták, és elmélkedtek róla. A Szentlélek pedig összeállította bennük a képet, amint Jézus is megmondta nekik: „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). Ezt teszi bennünk is Szentlélek, amikor időt szánunk arra, hogy a szentírás tanításával foglalkozzunk. És nagyon fontos erre időt szánnunk, hogy amikor tanúságot teszünk Jézus Krisztusról, ne a saját véleményünket vagy gondolatainkat mondjuk el, hanem szilárd, a Szentíráson alapuló tanítást. Csak így lehet meggyőző mások számára. Saját hittapasztalatunk és hitéletünk pedig igazolja tanításunkat.
Feladat a mai napra:  Időt szánok a mai napon a Szentírás olvasására, esetleg hozzá veszek egy kommentárt, és kérem a Szentlelket, hogy mutasson rá a belső összefüggésekre.