XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. április 14., vasárnap

Aprilis 14.ApCsel 5,27b-32.40b-41; Jel 5,11-14; Jn 21,1-19

,,Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!”

Az Úr Jézus, miután ezeket mondta, fölvétetett a mennybe és leült az Isten jobbján" (Mk 16,19). Krisztus teste föltámadásának pillanatától megdicsőült, amint azt az új és természetfölötti tulajdonságai mutatják, melyekkel attól kezdve állandóan rendelkezik. De negyven napon át, amikor tanítványaival bensőségesen együtt evett és ivott és az Országról tanította őket, dicsősége még a megszokott emberség körvonalai alatt elfátyolozott marad. Jézus utolsó megjelenését az zárja le, hogy embersége visszavonhatatlanul belép az isteni dicsőségbe, melyet a felhő és az ég - ahol ettől kezdve Isten jobbján ül - jelez. Végül teljesen kivételes és egyedülálló módon Pálnak - "mint egy elvetéltnek" (1Kor 15,8) -- egy utolsó jelenésben megmutatkozik, mellyel apostollá teszi őt. (KEK 659)
A Föltámadott dicsőségének ez időben elfátyolozott jellege átragyog Mária Magdolnához intézett titokzatos szavain: "Még nem (...) mentem föl az Atyához; de menj az én testvéreimhez, és mondd nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez" (Jn 20,17). Ez a föltámadott Krisztus és az Atya jobbjára fölmagasztalt Krisztus dicsősége közötti különbségre utal. A mennybemenetel egyszerre történeti és transzcendens eseménye az átmenetet jelenti az egyikből a másikba.“ (KEK 660) „Ez az utolsó lépés szoros egységben marad az elsővel, azaz a mennyből való alászállással, ami a megtestesülésben valósult meg. Csak az "térhet vissza az Atyához", aki az "Atyától jött ki": Krisztus. "Senki sem ment föl az égbe, csak aki alászállott az égből, az Emberfia" (Jn 3,13). Az emberség saját természetes erőire hagyva nem képes bemenni az "atyai házba", Isten életébe és boldogságába. Egyedül Krisztus nyithatta meg az embernek az utat: "hogy nekünk, az Ő tagjainak megadja a reményt, hogy mi is eljuthatunk oda, ahová Ő elsőként előrement.“ (KEK 661)
Krisztus már megnyitotta az utat számunkra, kijelölte az utat, amelyet mindegyikőnknek végig kell járni. Nem rövidíthetjük le az utat, nem lehet újratervezni, Krisztus keresztjére tekintve kell, hogy elinduljunk, Ő a célunk, hozzá fogunk megérkezni földi zarándoklatunk végén. Ennek az útnak vannak különböző szakaszai, amit ki-ki a saját egyénisége szerint él meg. Az első lépések mindenkinél tétován indulnak, ahogy egyre többet és gyakrabban fedezzük fel, hogy Jézus folyamatosan velünk együtt zarándokol, társunkká szegődik, ahogy az Emmauszi tanítványok mellett is megjelent, úgy jeleneik meg a mi életünkben, jó és rossz időkben egyaránt. Amikor már jelentősebb utat tudhatunk magunk mögött, biztosan látjuk az útjelzőket, egyes állomásokat, kevésbé tévedünk el, kezd kirajzolódni számunkra utunk végállomása. Amikor megérkezünk a végállomáshoz már egyetlen vágy él a szívünkben, hogy a szeretett zarándoktársunkat, vezetőnket színről-színre megláthassuk, Ő vezessen be minket az örök életbe, az Ő soha el nem múló dicsőségébe. Adja Isten, hogy mindannyian elérkezzünk hozzá, célba érjünk, a boldog színe-látásának örömébe. Mindazok, akik már előre mentek, előttünk járnak segítsenek, hogy mi is kitartó és hűséges zarándokok legyünk.

Feladat a hétre: Keressük azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. (vö. Kol 3, 1) Milyen döntés segíthet nekem abban, hogy ezen a héten jobban tudjak figyelni az imádságra és a testvérekben jelen lévő, feltámadt Krisztusra?