XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. február 21., péntek

Február 21.Ef 4,25-27.29-5,2             (A tömegtájékoztató eszközök használata)
Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.

„A modern társadalomban a tömegtájékoztató eszközök rendkívül fontos szerepet játszanak a tájékoztatásban, a kulturális nevelésben és képzésben. E szerep a műszaki fejlődés, a közvetített hírek mennyisége és változatossága és a közvéleményre gyakorolt befolyás következtében egyre nő. (KEK 2493)
„A tömegtájékoztató eszközök által közvetített információ a közjó szolgálatában áll. A társadalomnak joga van az igazságon, a szabadságon, az igazságosságon és a szolidaritáson alapuló tájékoztatásra: "E jog helyes gyakorlása azonban megköveteli, hogy a közlés tartalmát tekintve mindig igaz és - az igazságosság valamint a szeretet sérelme nélkül - teljes legyen; a közlés módját tekintve pedig legyen tisztességes és megfelelő, azaz tartsa tiszteletben az erkölcsi törvényeket s az ember törvényes jogait és méltóságát, mind a hírek szerzésében, mind azok közzétételében" (II. Vatikáni Zsinat: Inter mirifica 5).“ (KEK 2494) „"A társadalom minden tagjának ezen a téren is meg kell tennie azt, amit az igazságosság és a szeretet követel, hogy ezen eszközök segítségével is helyes közvélemény kialakítására és terjesztésére törekedjenek" (II. Vatikáni Zsinat: Inter mirifica 8). A szolidaritás, úgy tűnik, az igaz és igazságos tájékoztatás és a mások megismerését és tiszteletben tartását elősegítő eszmék szabad áramlásának következménye.” (KEK 2495)
„A tájékoztatási eszközök (főként a tömegtájékoztatás eszközei) bizonyos passzivitást válthatnak ki a fölhasználók körében azáltal, hogy a hírek és a látvány kevéssé éber fogyasztóivá teszik őket. A fölhasználóknak mértéktartást és önfegyelmet kell gyakorolniuk a tömegtájékoztatási eszközökkel szemben. Érezniük kell a kötelezettséget, hogy világos és helyes lelkiismeretre kell szert tenniük, hogy könnyebben ellen tudjanak állni a rossz befolyásoknak.” (KEK 2496)
2497 Sajátos hivatásbeli kötelességüknél fogva kell ügyelniük a sajtó felelőseinek arra, hogy az információ terjesztése közben az igazságot szolgálják és ne sértsék a szeretetet. Minden erejükkel arra törekedjenek, hogy egyforma gonddal tartsák tiszteletben a tények természetét és a személyekről alkotott kritikus ítélet határait. Kerülniük kell a rágalmazást.” (KEK 2497)
„"A polgári hatóságot ebben a témakörben különleges felelősség terheli a közjó alapján (...). A közhatalomra tartozik, hogy a hatáskörének megfelelően megvédje és biztosítsa az információ valódi és jogos szabadságát, melyre a társadalomnak mindenképpen szüksége van haladása érdekében" (II. Vatikáni Zsinat: Inter mirifica 12). A közhatalom a törvényhozás és a törvények gondos végrehajtása útján biztosítsa, hogy "ezekkel az eszközökkel vissza ne éljenek, és súlyos kár ne érje a közerkölcsöt és a társadalom haladását" (II. Vatikáni Zsinat: Inter mirifica 12). Büntetnie kell, ha az egyén jó hírnévhez és a magánélet titkához fűződő joga sérelmet szenved. A kellő időben és becsületesen kell tájékoztatnia a közjó kérdéseiben, és válaszolnia kell a lakosság megalapozott aggodalmaira. Semmi nem igazolhatja, hogy a hatalom a közvéleményt a tömegtájékoztató eszközökön keresztül hamis információkkal manipulálja. A hatósági beavatkozások nem sérthetik az egyének és csoportok szabadságát.” (KEK 2498)
„Az erkölcsi érzék elítéli a totalitárius államok visszaéléseit, amelyek rendszeresen meghamisítják az igazságot, a tömegtájékoztató eszközök által politikai hegemóniát gyakorolnak a közvélemény fölött, "manipulálják" a nyilvános perek vádlottait és tanúit, és azt képzelik, hogy megszilárdíthatják zsarnokságukat azáltal, hogy elfojtanak és elnyomnak mindent, amit ők "véleménynyilvánítással elkövetett bűncselekménynek" tartanak.” (KEK 2499)
Feladat a mai napra: Nem passzivitással, hanem aktívan és mértéktartással használom a tömegtájékoztató eszközöket.