XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. október 30., csütörtök

Október 30.Lk 10,25-37   (Ezt az Örök életet már itt és most lehet élni)

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. "Mester - szólította meg -, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?" Megkérdezte tőle: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Így válaszolt: "Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat." "Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz" - válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól:"Kit tekintsek felebarátomnak?" Erre Jézus átvette a szót: "Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olaját és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. - Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" "Aki irgalmas szívű volt iránta" - felelte. Jézus így folytatta: "Menj és tégy te is hasonlóképpen."
Sokan úgy gondolják az örök élet valami olyasmi, ami a halál után válik valósággá. Ennek ellenére ezt az életet már itt és most lehet élni, halálunk után pedig tovább folytatódik. Az örök élet azáltal fejlődik ki bennünk, ha kibontakozunk a szeretetben, mert Isten örökkévaló szeretete bennünk van. Ezért sokat segíthet nekünk a példa, amivel Jézus tanítja a törvénytudót, hogyan kellene élnie ezt az örök életet. Megtanítja őt, hogy ne csak olvassa a törvényt, hanem élje is azt, mert éppen amikor gyakoroljuk, akkor éljük. Ez nem azt jelenti, hogy csupán igyekeznünk kell jó cselekedeteket végbevinni, hanem, mivel Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve (Ter 1,26), aki maga a szeretet, úgy a mi lényünk is szeretet. Úgy is lehet ezt érteni, hogy az Isteni szeretet a mi DNS-ünk. Ezt a szeretetet mutatja meg nekünk a jó szamaritánus, aki teljesen odaadta magát a sebesült férfi szolgálatára. Jézus ez a jó szamaritánus, aki velünk is így tett, amikor meghalt értünk a kereszten és feltámadt; sőt most is értünk adja életét az Eukarisztiában. És azt mondja nekünk: "Menj és tégy te is hasonlóképpen." „Az örökélet nem látható, de a gyümölcsei észrevehetők. Az Isten igéje ezekről a gyümölcsökről szól (Gal 5,22) ez az élet szeretet, megértés, jóság, hűség. A keresztények a lélek erejét hordozzák magukban ami arra indítja őket, hogy ezeket gyümölcsöket itt és most valósítsák meg”, mondja Tomas C. Oden.[1]
Feladat a mai napra: A mai napon, milyen módon hív Jézus téged, hogy erősítse az örök életet benned? Milyen helyzetekben mondja neked: "Menj és tégy te is hasonlóképpen."? Próbálj a mai napon hasonlóképpen cselekedni.


[1] Thomas C. Oden. Egyházatyák bibliamagyarázata, Szt Máté szerint. 1999 Pamplona