XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. július 27., hétfő

Július 27.1Kor 8,6                             (származás)
Nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk.

Ef 3,14-21
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.

Sokszor elmélkedtünk már arról az igazságról, hogy Isten az embert saját képmására és hasonlatosságára teremtette (vö. Ter 1,26). Hitünk szerint az Isten szentháromságban egy. Az Atya, aki örökkévaló, a Fiú, aki az Atyától született az idők kezdete előtt, és a Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származik. Már az Egyház kezdete óta próbálják megmagyarázni a Szentháromság titkát. Minden ilyen kísérlet nagyon földi és korlátolt maradhat csak, mivel Isten titkáról van szó. Amennyiben mégis beszélhetünk róla, akkor annak alapján tesszük, amit a Szentírás kinyilatkoztat ill. az Egyház tanít róla. Szent Pál rámutat arra, hogy egy az Isten, az Atya, akitől minden származik, és Jézus Krisztus, aki által minden van. mi magunk is általa vagyunk. Továbbá azt mondja Pál: az Atyától származik minden közösség az égben és a földön. Tehát a család, az ember legelső közössége is Istentől származik és ezért, ha meg akarja érteni önmagát, csak Istenben keresheti a választ és csak a szentháromságban egy Isten lehet a példaképe. A származáshoz kapcsolódik a tartozás. Akitől származunk, ahhoz tartozunk is. Amint a szentháromságos személyek egymáshoz tartoznak, és egymást sosem tagadják meg, úgy a család számára fontos jelző, hogy nem létezhet olyan ok, amiért a családtagok megtagadhatnák egymást, a szülő a gyermekét, vagy a gyermek a szülőjét. Isten kimondta az ember számára: Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy (Iz 43,1). Ha tehát Isten kifejezi az embernek, hogy az enyém vagy akkor végérvényesen hozzá tartozunk. Ebből „az enyém vagy”-ból táplálhatjuk mi is mindig újra az egymás iránti ragaszkodást és együvé tartozást. Kérjük tehát az Istent Pál szavai szerint, hogy Isten Lelke által megerősödjünk benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívünkben, s gyökeret verjünk és alapot vessünk a szeretetben, hogy fel tudjuk fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismerjük Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteljünk az Isten egész teljességével.
Feladat a mai napra: Családtagjaim iránt megújítom magamban a hozzájuk való tartozást.