XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. május 14., vasárnap

Május 14.ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.”

A mai szentírási idézetekben a közös fókusz a tanítványok és az Isten közötti egység. Jézus többféle módon kifejezi ennek az egységnek központi szerepét a keresztény hitben: Elmegy, hogy helyet készítsen nekünk az Atyánál, hogy majd újra eljöjjön és magával vigyen minket, hogy mi is ott legyünk, ahol ő, mégpedig az Atyával való teljes közösségben. Ráutal arra, hogy Ő egy az Atyával, az Atya benne van, és Ő az Atyában, és hogy Ő az út, az igazság és az élet és senki sem juthat el az Atyához csak általa. Aki Jézust látja, az Atyát látja. Sőt ez az egység kiterjed a tanítványokra is, mert aki Jézusban hisz, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, mint ő, sőt nagyobbakat is tehet, mert, amint Péter apostol mondja levelében: ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. És arra hív, hogy magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. Az Istennel való teljes egység megélése az Egyház elsődleges hivatása, melyből fakadnak a szeretet cselekedetei. Mert az igaz hit és szeretet mindig tettekben akar megnyilvánulni. Ezt láthatjuk az Apostolok Cselekedetében, ahol arról tanakodnak az apostolok, hogy szükséges különféle feladatok ellátása az egyházban. Szükség van az igehirdetésre és missziós munkára, de szükség van a szegények ellátására is. Ebben a folyamatban megértik, hogy mindenki a maga hivatása által szolgálhatja Istent és élheti meg a Vele való teljes közösséget, legyen az diakóniai, evangelizációs vagy liturgikus szolgálat. A lényeg benne az, hogy Jézus művét folytatjuk, és rajtunk keresztül eljuthasson minden emberhez, a föld minden részéhez.
Feladat a hétre: Keresem annak a lehetőségét, hogy időt szánjak az elmélkedésre, a Jézussal való személyes találkozásra és megkérdezzem Tőle, hogy milyen módon akarja, hogy megéljem és kifejezzem életemben a Vele való egységet.