XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. október 31., kedd

Október 31.Lk 20,9-19                                             (A gyilkos szőlőművesek)
Ezután mondott a népnek egy példabeszédet: „Egy ember szőlőt ültetett. Majd bérbe adta szőlőműveseknek, és hosszabb időre elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte szolgáját a szőlőművesekhez, hogy a szőlő terméséből szolgáltassák be neki a ráeső részt. De a szőlőművesek megverték, és üres kézzel elkergették. Erre egy másik szolgát küldött. Ezt is megverték, szidták, gyalázták, majd üres kézzel elzavarták. Erre egy harmadikat is küldött. Ezt is sebesre verték és kidobták. Most a gazda így gondolkodott magában: Mit tegyek? Elküldöm kedves fiamat, őt csak megbecsülik. A szőlőművesek azonban a fiú láttára így biztatták egymást: Ez az örökös. Öljük meg, és a miénk lesz öröksége. - Kidobták hát a szőlőből és megölték. Vajon mit tesz velük a szőlő ura? Hazajön, és megöli a szőlőműveseket, a szőlőt pedig másoknak adja bérbe.” Ezt hallva tiltakoztak: „Isten mentsen tőle!” Ő azonban végignézett rajtuk és folytatta: „Mit jelent akkor az Írás: A kő, amelyet az építők elvetettek szegletkővé lett? Aki e kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ráesik, azt agyonzúzza.” Az írástudók és a főpapok nyomban el akarták fogatni, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk szólt ez a példabeszéd.

Jézus hallgatósága a népből, a farizeusokból, írástudókból áll, ők azok, akik mindig jelen vannak a tanításai során. Ez alkalommal a példabeszédében a farizeusokhoz és az írástudókhoz szól. De mit is mond nekik? Isten az ő szolgálói, a próféták által jelent meg, akiket azért küldött, hogy vezessék Izrael népét. Megbízta a tanítókat, az írástudókat és a farizeusokat, hogy mindenkinek adják át az Ő tanításait. És amikor Isten a próféták által közeledett, hogy learassa a szőlőskertjének gyümölcseit, a szolidaritás, az irgalom, a hűség, az igazságosság és Isten ismeretének gyümölcseit, nem sok mindent talált. Néhány tanító és írástudó azt tanította azokban az időkben, hogy legfontosabb a törvény betartása. Többen közülük a hatalmukat bizonyos előjogokra és az emberek általi elismerésre használta. Ezzel szemben Isten elküldte szeretett fiát, Jézust, és általa történt meg az az egyszerű beszélgetés, hogy fogadják be őt, mert Isten már közöttük van, az ő fia által, ő a Messiás, akire vártak. De nem ismerték fel benne Isten eljöttét és megölték őt. Ezért ezt mondja nektek Isten, az Úr: „Nézzétek, egy követ helyezek el a Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erős alapkövet. Aki hisz, nem inog meg”. (Iz 28,16) Annak dacára, hogy vannak akik elutasítják őt, erre a kőre, Őrá épül a nép hite. Habár egyesek számára zavaró ez a kő és a bukást szimbolizálja. Jézusnak nem sikerült elérni, hogy megnyissák a szívüket a tanításaira, sőt mi több, elfogták miattuk.
Jézus tanításai ma is aktuálisak,ő közeledik felénk, jelen akar lenni az életünkben, a szívünkben, mint az a bizonyos kipróbált kő, értékes szegletkő és szilárd alap, amire támaszkodhatunk az életünk során. Nincs nagyobb és jobb kő a világon..”én nem csaplak be téged. Én vagyok a tökéletes támasz számodra.” Senki nem szeretett annyira, ahogyan az Úr, ő meghalt értünk a kereszten. De minden áldozás alkalmával a szeretetét és az életét adja. Ma is néz minket és azt kérdezi, kire és mire alapozzuk az életünket? Milyen hangok, szavak irányítják az életünket? Úgy gondolom, hogy ezek az emberi hangok, amik életet adnak és változást hoznak, vagy észrevettem-e, hogy az életem jobban működött, amikor a szívembe fogadtam az Isten szavát. Lehet, hogy át kell formálni a szívünket, hogy Isten szava legyen az első számunkra, vagy, hogy egy olyan szívet találjon, ami tettekkel hirdeti, hogy ez a kipróbált kő, értékes szegletkő és szilárd alap.

Feladat a mai napra:  Amikor felkelünk reggel, adjunk hálát az Istennek az életért, hogy egészségesek vagyunk, és hogy van munkánk. Gondolkozzunk napközben a példabeszédén, mi az, ami a legtöbbet segített nekünk, beszélgessünk Vele, nézzük meg, hogyan tudunk a szavait követve élni.