XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 17., csütörtök

December 17.Mt 1,1-17                           (Mária eleve elrendelése)
Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia. Ábrahám nemzette Izsákot; Izsák nemzette Jákobot; Jákob pedig nemzette Júdát és ennek testvéreit; Júda nemzette Fáreszt és Zárát Támártól; Fáresz nemzette Ezront; Ezron nemzette Arámot; Arám nemzette Aminádábot; Aminádáb nemzette Nahsont; Nahson nemzette Szálmont; Szálmon nemzette Boózt Ráhábtól; Boóz nemzette Obedet Rúttól; Obed nemzette Jesszét; Jessze pedig nemzette Dávid királyt. Dávid nemzette Salamont Uriás feleségétől; Salamon nemzette Roboámot; Roboám nemzette Ábiát; Ábia nemzette Ászát. Ásza nemzette Jozafátot; Jozafát nemzette Jórámot; Jórám nemzette Oziját; Ozija nemzette Jótámot; Jótám nemzette Ácházt; Ácház nemzette Hiszkiját; Hiszkija nemzette Manasszét; Manassze nemzette Ámont; Ámon nemzette Joziját; Jozija pedig nemzette Joakimot és ennek testvéreit a Babilonba való áttelepítéskor. A Babilonba való áttelepítés után Joakin nemzette Salátielt; Salátiel nemzette Zerubbábelt; Zerubbábel nemzette Ábiudot; Ábiud nemzette Eljakimot; Eljakim nemzette Ázort; Ázor nemzette Szádokot; Szádok nemzette Ákimot; Ákim nemzette Eliúdot; Eliúd nemzette Eleazárt; Eleazár nemzette Mattánt; Mattán nemzette Jákobot. Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék; Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék; és a Babilonba való áttelepítéstől Krisztusig tizennégy nemzedék.

December 17-ével elkezdődik a konkrét készülés karácsonyra. A mai idézet Jézus nemzetségtábláját mutatja be, aki Ábrahám leszármazottja. Mivel Máté evangéliumát elsősorban zsidóknak írta, ezért a nemzetségtábla Ábrahámmal kezdődik. Lukács, aki inkább a pogányságból megtért keresztényeknek írta evangéliumát Ádám leszármazottjaként mutatja be Jézust. Talán kicsit unalmas lehet a sok-sok nevet végighallgatni, akikből a legtöbbet nem is ismerjük. Mégis nagyon fontos üzenet hordoz számunkra. Isten örök üdvösségtervéről beszél, amelyet az emberi történelmen keresztül végbe vitt. Ugyanis Mária eleve elrendelésére is rámutat. Máté nemzetségtáblája Ábrahámmal kezdődik, és Jézussal végződik, de Mária abban is szerepel, mint akitől Jézus született: Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. „Mária küldetését végig az egész Ószövetségen szent asszonyok küldetése készítette elő. Mindjárt a kezdetek kezdetén ott áll Éva: ő, aki engedetlensége ellenére ígéretet kapott, hogy utódai közül egy asszony le fogja győzni a Gonoszt, és ígéretet arra, hogy ő maga minden élők anyja lesz. Ennek az ígéretnek erejéből Sára magas kora ellenére fiút fogant. Isten, minden emberi remény ellenére azt választja ki, amit erőtlennek és gyöngének tartottak, hogy ígérete iránti hűségét megmutassa: Annát, Sámuel anyját, Deborát, Rutot, Juditot, Esztert és sok más asszonyt. Mária 'kiemelkedik az alázatosak és az Úr szegényei közül, akik bizalommal tőle remélik és kapják meg az üdvösséget. Végül az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje.'”[1] Máté evangélista négy asszonyt említett nemzetségtábláján: Támárt, Ráhabot, Rutot és Uriás feleségét, akik zsidók és pogányok, szentek és bűnösök voltak. Gondoljuk el, milyen volt az ő szerepük Isten üdvösségtervében és miben készítették elő Mária küldetését! Köszönöm, Uram, hogy mind a mai napig hűséges maradsz ígéretedhez, és életünkön keresztül is végbe viszed az üdvösségre vonatkozó terveidet.
Feladat a mai napra: Hálás vagyok azokért az emberekért, akiken keresztül eljutott hozzám Isten üdvösségének ígérete. A mai napon én is szeretném másokhoz elvinni Isten üdvösségét. Határozzam el, kinek tegyek jót!


[1] Katolikus Egyház Katekizmusa 489.